No Matter 11: NJ Stallard, Aurelia Guo, Sharon Kivland